Site Logotype
Slide

Book Appointment

Leave your contacts and we will get back to you asap. We are here to help you.

  Điều khoản dịch vụ

  Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022

  Điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”) xác định các điều khoản sử dụng cho các dịch vụ và sản phẩm bán tại cửa hàng offline và cửa hàng online trên trang web này (sau đây gọi là “Dịch vụ”) của CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP & SỨC KHỎE ITO (sau đây gọi là “Công ty”) Tất cả các khách hàng liên quan đến Dịch vụ này (sau đây gọi là “Người dùng”) sẽ sử dụng Dịch vụ này theo các Điều khoản và Điều kiện này.

  Điều 1 (Ứng dụng)

  Điều khoản và Điều kiện này sẽ áp dụng cho bất kỳ và tất cả các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ giữa Người dùng và Công ty. Ngoài các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty có thể đưa ra các điều khoản khác nhau (sau đây gọi là “Điều khoản Cá nhân”) như các quy tắc sử dụng, v.v. liên quan đến Dịch vụ này. Bất kể tên của chúng là gì, các Điều khoản riêng lẻ này sẽ cấu thành một phần của Điều khoản và Điều kiện. Nếu các quy định của Điều khoản và Điều kiện xung đột với các quy định của Điều khoản riêng lẻ trong đoạn trước, thì các quy định của Điều khoản riêng lẻ sẽ được ưu tiên trừ khi được quy định khác trong Điều khoản Riêng.

  Điều 2 (Đăng ký Sử dụng)

  Trong Dịch vụ này, người đăng ký sẽ đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này, đăng ký người dùng theo phương thức do Công ty chỉ định và Công ty sẽ thông báo cho người đăng ký chấp thuận điều này và việc đăng ký sẽ được hoàn tất. Nếu Công ty xác định rằng người nộp đơn đăng ký người dùng có bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể không chấp thuận đơn đăng ký người dùng và cũng sẽ không có nghĩa vụ tiết lộ lý do.
  – Nếu thông tin sai được gửi khi đăng ký người dùng
  – Khi đơn đăng ký từ một người đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện này
  – Ngoài ra, khi Công ty xác định việc đăng ký của người dùng là không phù hợp

  Điều 3 (Quản lý ID Người dùng và Mật khẩu)

  Người dùng phải tự chịu trách nhiệm quản lý ID người dùng và mật khẩu của mình cho Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, người dùng không được chuyển hoặc cho bên thứ ba mượn ID người dùng và mật khẩu hoặc chia sẻ chúng với bên thứ ba. Nếu ID người dùng và mật khẩu khớp với thông tin đăng ký và Người dùng đã đăng nhập, Công ty sẽ coi nó được sử dụng bởi người dùng đã đăng ký ID người dùng đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng ID người dùng và mật khẩu của bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp cố ý hoặc sơ suất của phía Công ty.

  Điều 4 (Hợp đồng mua bán)

  Trong Dịch vụ này, hợp đồng mua bán sẽ được ký kết khi Người dùng đăng ký mua hàng cho Công ty và Công ty thông báo rằng đơn đăng ký đã được chấp nhận. Ngoài ra, quyền sở hữu sản phẩm sẽ được chuyển cho Người dùng khi công ty giao sản phẩm cho công ty vận chuyển. Nếu công ty vận chuyển không tồn tại trong giao dịch, nó sẽ được chuyển cho Người dùng khi Công ty giao sản phẩm cho Người dùng.
  Nếu Người dùng rơi vào bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể hủy bỏ hợp đồng mua bán được nêu trên mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
  – Nếu Người dùng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện;
  – Nếu việc giao sản phẩm không được hoàn thành do không xác định được địa chỉ giao hàng hoặc do vắng mặt lâu ngày;
  – Các trường hợp khác khi nhận thấy rằng mối quan hệ tin cậy giữa Công ty và Người dùng đã bị phá hoại

  Hoàn hàng, hoàn tiền, đổi hàng , kiểm tra, sửa chữa, v.v. liên quan đến dịch vụ này sẽ dựa trên Chính sách do Công ty quy định riêng.

  Điều 5 (Quyền sở hữu trí tuệ)

  Bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của hình ảnh sản phẩm và các nội dung khác được cung cấp bởi Dịch vụ này (sau đây gọi là “Nội dung”) thuộc về các chủ sở hữu quyền hợp pháp như Công ty của chúng tôi và các nhà cung cấp Nội dung. Người dùng bị cấm sao chép, in lại, thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ mục đích thứ cấp nào khác mà không được phép.

  Điều 6 (Các điều cấm)

  Khi sử dụng Dịch vụ này, Người dùng không được thực hiện các hành vi sau đây.
  – Các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức;
  – Các hành vi liên quan đến hoạt động tội phạm;
  – Các hành vi vi phạm bản quyền, quyền nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong Dịch vụ;
  – Các hành vi phá hủy hoặc can thiệp vào các chức năng của máy chủ hoặc mạng của Công ty;
  – Các hành vi sử dụng có tính chất thương mại các thông tin thu được từ Dịch vụ này
  – Các hành vi có thể gây trở ngại cho hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi;
  – Các hành vi truy cập trái phép hoặc cố thử truy cập trái phép;
  – Các hành vi thu thập hoặc tích lũy Thông tin cá nhân về Người dùng khác;
  – Các hành vi mạo danh Người dùng khác;
  – Các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lợi ích cho các thế lực chống đối xã hội liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi;
  – Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

  Điều 7 (Tạm ngừng Cung cấp Dịch vụ, v.v.)

  Nếu Công ty xác định rằng tồn tại bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể tạm dừng hoặc làm gián đoạn việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
  – Khi thực hiện kiểm tra bảo trì hoặc cập nhật các phương tiện, thiết bị, hệ thống máy tính, v.v. liên quan đến Dịch vụ này;
  – Khi việc cung cấp Dịch vụ này trở nên khó khăn do các nguyên nhân bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện, bệnh truyền nhiễm hoặc thiên tai, v.v.;
  – Khi máy tính hoặc đường truyền liên lạc, v.v … dừng do tai nạn;
  – Ngoài ra, khi Công ty xác định khó có thể cung cấp Dịch vụ này

  Công ty, bất kể lý do là gì, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà Người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng hoặc gián đoạn cung cấp Dịch vụ này.

  Điều 8 (Hạn chế Sử dụng và Hủy đăng ký)

  Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, Công ty có thể hạn chế việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ hoặc hủy đăng ký của người dùng mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
  – Nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện;
  – Nếu thông tin đã đăng ký là sai sự thật;
  – Khi thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ được Người dùng báo cáo là phương thức thanh toán bị tạm ngưng;
  – Khi có sự mặc định về nghĩa vụ thanh toán như phí;
  – Khi không có phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định đối với thông tin liên lạc từ Công ty;
  – Khi Dịch vụ này không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định kể từ lần sử dụng cuối cùng;
  – Ngoài ra, khi Công ty xác định việc sử dụng Dịch vụ này là không phù hợp

  Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng phải chịu do các hành động của Công ty theo Điều khoản này.

  Điều 9 (Rút khỏi tư cách thành viên)

  Người dùng có thể rút khỏi dịch vụ này theo thủ tục được quy định.

  Điều 10 (Điều khoản từ chối bảo hành và ngoại lệ)

  Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ không có khiếm khuyết về mặt thực tế hoặc pháp lý (bao gồm tính an toàn, độ tin cậy, tính chính xác, tính hoàn chỉnh, tính hiệu quả, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, các khiếm khuyết về bảo mật, lỗi, lỗi, vi phạm quyền, v.v.). Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do Dịch vụ này gây ra cho Người dùng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (Bao gồm cả các trường hợp Công ty hoặc Người sử dụng thấy trước hoặc có thể thấy trước việc xảy ra thiệt hại) phát sinh từ các trường hợp đặc biệt trong số các thiệt hại gây ra cho Người dùng do sự mặc định hoặc do sơ suất của Công ty (loại trừ sơ suất quá mức). Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, thông tin liên lạc, tranh chấp nào, v.v. phát sinh giữa Người dùng và Người dùng khác hoặc bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ này.

  Điều 11 (Thay đổi Nội dung Dịch vụ, v.v.)

  Công ty có thể thay đổi Nội dung của Dịch vụ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ mà không cần thông báo cho Người dùng và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Người dùng do điều này.

  Điều 12 (Thay đổi Điều khoản và Điều kiện)

  Công ty có quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Người dùng nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, nếu Người dùng bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi Điều khoản và Điều kiện này, khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sau thay đổi.

  Điều 13 (Xử lý Thông tin Cá nhân)

  Công ty sẽ xử lý hợp lý Thông tin Cá nhân có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ này theo “Chính sách quyền riêng tư” của Công ty.

  Điều 14 (Thông báo hoặc Liên lạc)

  Thông báo hoặc liên lạc giữa Người dùng và Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức do Công ty quy định. Trừ khi Người dùng gửi thông báo thay đổi theo phương thức do Công ty xác định riêng, Công ty sẽ coi thông tin liên lạc đã đăng ký hiện tại là hợp lệ. Công ty sẽ thông báo hoặc liên lạc tới thông tin liên lạc đã đăng ký, và sẽ được coi là đã được gửi đến Người dùng tại thời điểm gửi.

  Điều 15 (Cấm Chuyển giao Quyền và Nghĩa vụ)

  Người dùng không được chuyển nhượng hoặc cầm cố quyền lợi hoặc nghĩa vụ theo quy định này hoặc tình trạng hợp đồng sử dụng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

  Điều 16 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

  Luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện. Ngoài ra, liên quan đến Dịch vụ này, việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ bị loại trừ. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến Dịch vụ này, tòa án có thẩm quyền xét xử là toàn án tại địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty sẽ là tòa án có thẩm quyền duy nhất.